Individuálny člen

Individuálnym členom zväzu sa môže stať fyzická osoba, ktorá pracuje, je inak činná, alebo sa zaujíma o plynárenské alebo naftové odvetvie, ak podá zväzu riadne vyplnenú žiadosť o prijatie za individuálneho člena, odporučenú aspoň dvoma individuálnymi členmi zväzu.

Podmienky individuálneho členstva upravuje Článok 4 (Individuálne členstvo) Stanov SPNZ.

Členský príspevok je 20,- € ročne.

Číslo účtu na úhradu členského príspevku je 2667455133/1100 (IBAN: SK04 1100 0000 0026 6745 5133, BIC: TATRSKBX) ako VS treba uviesť príslušný rok a do poznámky priezvisko člena, za ktorého je príspevok hradený.

Prihláška individuálneho člena SPNZ