Prednášky z Jesennej konferencie SPNZ 2017

5. október 2017

Úvod
Ján KLEPÁČ, SPNZ

1. BLOK
"Implementácia záverov z Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 v podmienkach SR"

Operačný program Kvalita životného prostredia
Alexandra MAGULÁK, MŽP SR
Politika zmeny klímy a politika ochrany ovzdušia v podmienkach SR
Zuzana KOCUNOVÁ, MŽP SR
Jozef ŠKULTÉTY, MŽP SR

Aktivity SIEA v oblasti energetickej efektívnosti
Kvetoslava ŠOLTÉSOVÁ, SIEA

Môže byť zemný plyn partnerom obnoviteľných zdrojov  na ceste k čistejšej klíme
Henrich KREJČÍ, SPP
Nie je podpora OZE cestou do slepej uličky? Patrí zemný plyn medzi fosílne palivá?
Vladimír ŠTĚPÁN, ENAS
Revízia výdavkov na životné prostredie
Marianna BENDÍKOVÁ, Inštitút environmentálnej politiky, MŽP SR
2. BLOK 
"Realizácia tzv. Zimného energetického balíčka EK v kontexte napĺňania environmentálnych cieľov"
Nová európska energetická legislatíva
Lívia VAŠÁKOVÁ, Zastúpenie EK pre SR
Požiadavky zimného balíčka z pohľadu MH SR
Ján PETROVIČ, MH SR
Energetická efektívnosť v kontexte zimného balíčka
Miroslav MARIAŠ, MH SR

Zemný plyn ako efektívna súčasť riešenia cieľov SR pri prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku
Martin HOLLÝ, viceprezident SPNZ

Implikácie zimného energetického balíčka z pohľadu prepravy plynu
Peter PČOLA, eustream
Skladovanie energie: súčasnosť a budúcnosť
Ladislav GORYL, NAFTA
6.10.2017
OBCHODNÁ SEKCIA
"Trh a obchodovanie so zemným plynom na Slovensku"
Dosiahnu ceny plynu v Európe nové lákavé minimá?
Martin KOPČA, SPP
Trh so zemným plynom a jeho vývoj z pohľadu obchodníka
Mário MATUŠINEC, VEMEX ENERGO
PK B - Stratégia, ekonomika a regulácia
Henrich KREJČÍ, SPP
PK C - Trh so zemným plynom
Ivan WEISS, SPP
"Gas Advocacy"

Byt SMART je sexy
Jiřina REPASKÁ, SPP

Čo je to Gas Advocacy? Prečo treba obhajovať práve zemný plyn?
Jerguš VOPÁLENSKÝ, SPP - D

Reštart využitia zemného plynu v doprave?
Peter MOZOLÁK, SPP

Plyn v tepelnej energetike
Stanislav Janiš, SZVT
TECHNICKÁ SEKCIA
"Prezentácia činnosti v pracovných a programových komisiách IGU a PK plynárenského reťazca"
PK 1 - Prieskum a ťažba (Aktuálne trendy v prieskume a ťažbe plynu
Jozef LEVOČA, NAFTA
PK 2 - Skladovanie plynu (Udržanie výkonnosti vtlačno odberových sond PZZP Láb 3. stavba
Vladimír LORENC, NAFTA
PK 3 - Preprava plynu  (Súčasný stav prípravy a realizácie plynovodu Poľsko - Slovensko)
Vladimír OLEJ, eustream
PK 4 - Distribúcia plynu (Nové poznatky v oblasti zisťovania techn. stavu neinšpektovateľných potrubí)
Peter DEMEČ, SPP-D
PK F - Výskum, vývoj a inovácie (Inovácie ako súčasť integrovaných technických riešení)
Stanislav REHÁK, NAFTA
NPK 11 - Protikorózna ochrana (CEOCOR 2017)
Róbert REPČÍK, eustream