Prednášky z konferencie Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa, 2015

23. apríl 2015
Úvodné slovo
Ján KLEPÁČ, Slovenský plynárenský a naftový zväz
I. blok prednášok
Aktuálne legislatívne predpisy a normy pre plynárenstvo, vykonávanie kontrol a konštrukčná dokumentácia plynových zariadení
Ivan BABJAK, Technická inšpekcia, a.s.
Životnost a spolehlivost potrubních systémú z PE - česká a evropská legislativa a definice požadavkú provozovatele RWE GasNet, s.r.o. na trubní materiály PE100 a PE100RC a jejich výrobu
František HUMHAL, RWE GasNet, s.r.o. (ČR)
Využití diagnostiky a sanací podzemních trubních vedení bezvýkopovými technologiemi v plynárenství
Jiří MIKOLÁŠEK, Wombat, s.r.o. (ČR)
Využití specifických technológií v rámci výstavby, oprav a údržby plynárenských zařízení na území hl. města Prahy
Milan HABĚTÍN, Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. (ČR)
Preventivní přístup k zajištění bezporuchového provozu plynovodu - sušení
Petr KUBÍČEK, CEPS, a.s. (ČR)
Úžitkové vlastnosti zváraných oceľových rúr pre potrubné systémy
Vladislav JURKO, U. S. Steel Košice, s.r.o.
Profiling: optimalizace a řízení tlaku v síti pomocí datalogeru
Jakub PAHORECKÝ, DISA, s.r.o. (ČR)
II. blok prednášok
Protikorozní ochrana VTL plynovodú, nový koncept monitoringu stanic protikorozní ochrany
Radek LIBÁK, RWE GasNet, s.r.o. (ČR)

Identifikácia rizikových častí miestnej siete, neinvazívny korózny monitoring oceľových plynovodov
Marek SMATANA, SPP-distribúcia, a.s., Maroš HALAMA, TUKE, Hutnícka fakulta

Kvantifikácia objemu uniknutého zemného plynu pri porušení steny plynovodu
Milan MALCHO - Jozef JANDAČKA, Žilinská univerzita
Nové prístupy k diagnostike neinšpektovateľných potrubí
Jan VYTŘÍSAL, SEPS, a.s., Pavel PETRÁSEK, TUV Rheinland (ČR)
Znižovanie bezpečnostného rizika pri procesoch odtlakovania
Pavol ŠIMKO, eustream, a.s.  
Bezpečnosť potrubí a príslušných armatúr z hľadiska vibrácií
Viera PEŤKOVÁ, eustream, a.s.
Realizácia opráv vád v podmienkach spoločnosti TRANSPETROL a.s.
Martin PAĽO, TRANSPETROL, a.s.
Bentley APM - Systém řízení výkonnosti aktiv
Ondřej PATOČKA, Bentley Systems ČR s.r.o. (ČR)

24. apríl 2015

III. blok prednášok
SIMONE - nástroj pre dopadové analýzy ako vstup do rizikových modelov SPP-D (RS, VTL)
Radovan ILLITH, SPP - distribúcia, a.s.
Rizikový model VTL
Andrej HAJŠEL, SPP - distribúcia, a.s.
Regulácia tlaku plynu a legislatívne požiadavky BOZP
Marián KERUĽ - KMEC - Ivan JUNGA, Hutira Slovakia, s.r.o.
Riziková segmentácia RS a zmena TPP 605 02
Tomáš HRUŠKA, SPP - distribúcia, a.s.
Inteligentná inšpekcia ropovodu realizovaná v r. 2013 z hľadiska integrácie dát do Ropovodného informačného systému
Helena BÁNSKA, TRANSPETROL, a.s.
Špecifiká potrubných systémov kompresorových staníc
Anton ZELENAJ, eustream, a.s.