Prednášky z kolokvia Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa, 2018

6. jún 2018
1. BLOK
Zápas o zemný plyn pokračuje
Ján KLEPÁČ, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Aktuálne výzvy v oblasti prepravy plynu v Európe
Tomáš MATULA, eustream, a.s.
50 rokov prevádzky Medzištátneho plynovodu Bratstvo
Andrej ŠPANO, SPP-distribúcia, a.s.
Budúcnosť plynárenstva - výzvy prevádzkovateľov distribučných sietí v nízkouhlíkovej energetike
Peter DEMEČ, SPP-distribúcia, a.s.
 
2. BLOK
Skúsenosti z projektov Výmena potrubia DN 1200 v chráničkách pod železnicou Bratislava - Žilina a pod cestou H. Zelenice - D. Zelenice
Július PÚCHOVSKÝ, eustream, a.s.
Rekonštrukcia vady pod cestným telesom v podmienkach TRANSPETROL a.s.
Martin PAĽO, TRANSPETROL, a.s.
Nové zariadenia na štopľovanie plynu
Lubomír ŠIMÁČEK, FASTRA, s.r.o.
Bezpečné potrubné systémy pre budúce generácie - bezvýkopové technológie na sanáciu potrubí
Daniel ŠNAJDR, egeplast international GmbH
Meracie stanice plynu na báze technológie EPM  - ako posunúť limity ďalej
Martin JAKUBČÁK, Emerson Process Management, s.r.o.
 
3. BLOK
Plynárenstvo a životné prostredie - výroba biometánu z bioplynu
Martin VRTIŠKA, Energy financial group a.s.
Použitie kompozitných technológií a materiálov na opravu poškodených potrubí
Grzegorz MAJOR, Neptune Research Inc., Veľká Británia
Vojtech ORT, Ortodoma, s.r.o., Česká republika
PA12 potrubné systémy na budovanie distribučnej siete (do 16 barov)
Markus HARTMANN, Evonik Resource Efficiency GmbH, Nemecko
VTL plynovod s potrubným materiálom PA12 - pilotný projekt v Beckume
Jochen LAMPRECHT, Westnetz GmbH, Nemecko
Systém PRIMUS . LINE - kevlarový rukávec na sanáciu produktovodov
Robert GOLETZ, Rädlinger primus line GmbH, Nemecko
Sanácia VTL plynovodu rukávcom PRIMUS-LINE, príprava realizácie
František HUMHAL, GridServices, s.r.o.
 
7. jún 2018
4. BLOK
Materiál STOPAQ a ich praktické využitie
Martin ĎURČÍK, AREKO, s.r.o.
TPP 920 03 Pasívna protikorózna ochrana vysokotlakových prepravných oceľových plynovodov uložených v zemi
Milan LACENA, eustream, a.s.
TPP 906 01 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov
Dušan TEREM, ÚSI ŽU Žilina
 
5. BLOK
Meranie hydraulického odporu plynovodov na prepravu zemného plynu počas prevádzky 
2 - textová časť prednášky

Petr CRHA, CEPS, a.s., Česká republika
Výmena laterálnych kompenzátorov prepohjenia kolektorov a sušiacich kolón - simulácie, meranie, realizácia
Vladimír CHMELKO, STU Bratislava 
Výsledky pilotného testovania inovácií zisťovania technického stavu neinšpektovateľných potrubí
Andrej HAJŠEL, SPP-distribúcia, a.s. 

Možnosti výskumu, vývoja a inovácií na poli smart technických systémov
Maroš HALAMA, PROMATECH