Vyhodnotenie 2018

Tradičné predvianočné stretnutie členov Rady SPNZ s predstaviteľmi kolektívnych členov sa stalo miestom na ohliadnutie sa za končiacim rokom, ale aj na vyhlásenie výsledkov súťaže diplomových prác "Cena prof. Nemessányiho" a vyhodnotenie najlepších článkov v časopise SLOVGAS  za posledný rok.

Vyhodnotenie Ceny prof. Nemessányiho za rok 2018:
V minulom roku SPNZ oslovil sedem slovenských univerzít  a jednu vysokú školu (23 fakúlt a ústavov, katedier) s ponukou tém diplomových prác, ktoré by študenti spracovali. Témy sa navrhujú každoročne, podľa aktuálnych potrieb spoločností, ktoré sú členmi SPNZ, poprípade študenti spracúvajú vlastné témy, súvisiace s problematikou plynárenstva a príbuzných odborov.

Do súťaže nominovali práce tieto univerzity, resp. fakulty:
-  Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta (2 práce)
-  Slovenská technická univerzita,  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (1 práca)
-  Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta (2 práce)
-  Technická univerzita v Košiciach – Fakulta BERG (1 práca)
-  Technická univerzita v Košiciach – Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (2 práce).

V kategórii technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve:
1. cena – Ing. Ráchel JURKOVIČOVÁ (Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta): „Posúdenie vibračnej bezpečnosti obtokových potrubí plynu“
2. cena – Ing. Klaudia ANDREJKOVICSOVÁ (Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie): „Dehydroaromatizácie metánu na zeolitoch MO/ZSM-5“
3. cena – Bc. Miroslav KECER – bakalárska práca (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG): „Deparafinizácia ropných sond“.

V kategórii trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre plynárenstvo nebola nominovaná žiadna diplomová práca.

Víťazka Ceny prof. Nemessányiho pre rok 2018 - Ráchel Jurkovičová si prevzala ocenenie z rúk prezidenta SPNZ Tomáša Malatinského a výkonného riaditeľa Jána Klepáča. Finančné ohodnotenie víťazov tohoročnej Ceny prof. Nemessányiho bolo čiastočne podporené Nadáciou EPH.


Vyhodnotenie najlepšieho článku v SLOVGASe, uverejnenom v období október 2017 - august 2018:

V každej kategórii bolo nominovaných po 6 článkov, ktoré vybrala redakčná rada na svojich zasadnutiach ako najlepšie články v jednotlivých vydaných číslach v období od októbra 2017 do augusta 2018. Následne členovia Rady SPNZ dali svoj hlas jednému článku v každej kategórii.

Tento rok dali členovia Rady SPNZ najviac hlasov týmto článkom:
- v kategórii strategicko – analytických článkov:
Ing. Ján Klepáč, MGBM  – Zápas o zemný plyn v energetike pokračuje
-  v kategórii odborno – technických článkov:
Ing. Zsolt Vaszi, PhD. – Ing. Martin Šoltýs – Znižovanie neistoty merania energetického množstva plynu v prepravnej sieti.

Ján Klepáč (vľavo) a Martin Šoltýs (vpravo) dostali Diplom a gratulácie od prezidenta SPNZ Tomáša Malatinského a predsedu redakčnej rady Martina Hollého. Vyhodnotenie uviedla editorka časopisu Ľudmila Buláková.