Vyhodnotenie súťaže Cena prof. Nemessányiho pre rok 2019

V minulom roku SPNZ oslovil sedem slovenských univerzít  a jednu vysokú školu (23 fakúlt a ústavov, katedier) s ponukou tém diplomových prác, ktoré by študenti spracovali. Témy sa navrhujú každoročne, podľa aktuálnych potrieb spoločností, ktoré sú členmi SPNZ, poprípade študenti spracúvajú vlastné témy, súvisiace s problematikou plynárenstva a príbuzných odborov.

Do súťaže nominovali práce tieto univerzity, resp. fakulty:
-  Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta (2 práce)
-  Slovenská technická univerzita,  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (3 práce)
-  Technická univerzita v Košiciach – Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (1 práca).

Za rok 2019 obsadili prvé miesta v súťaži „Cena prof. Nemessányiho“ títo študenti:
1. cena – Ing. Juraj HEŠKO (Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta): „Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia“

(Výhru za prvé miesto v súťaži finančne podporila Nadácia SPP sumou 1.100,- €)

2. cena – Ing. Denis KARAS (Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie): „Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí“

3. cena – Ing. Tamás TÓTH (Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie): „Modelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynu“.

 

Ceny študentom odovzdal generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič na koncoročnom stretnutí SPNZ, ktoré sa konalo 4. decembra v Bratislave.