Vízia a poslanie SPNZ (triénium 2018 -2021)

Naša vízia

SPNZ ako hovorca plynárenského a ropného odvetvia na Slovensku prispieva k udržateľnej energetickej budúcnosti krajiny a k zlepšeniu kvality života podporou využívania zemného plynu.

 

Naše poslanie

  • prezentovať a propagovať zemný plyn ako bezpečné, všetkým dostupné, cenovo primerané a ekologicky čisté a flexibilné palivo a ako kľúčovú súčasť slovenského energetického mixu;

  • budovať  SPNZ  ako integrujúci prvok slovenského plynárenstva a príbuzných odvetví, ako ich reprezentanta voči   európskym  i slovenským  štátnym  orgánom  a  organizáciám  v  oblasti legislatívy,    energetickej politiky,    ekológie,   normalizácie,    skúšobníctva,   certifikácie   a bezpečnosti práce; 

  • monitorovať     proces     tvorby    a implementácie    nariadení     a   smerníc   Európskej   rady a Európskeho   parlamentu   súvisiacich   s  plynárenským   a  ropným   odvetvím,   zabezpečiť pripomienkové   konania   v   rámci   SPNZ   k   návrhom  a  novelám  slovenskej   energetickej legislatívy prostredníctvom členstva v AZZZ SR;

  • zastupovať slovenské plynárenstvo v medzinárodných organizáciách, predovšetkým IGU, MARCOGAZ, CEOCOR, šíriť získané poznatky a naďalej pestovať kontakty s inštitúciami, prostredníctvom ktorých je možné podporiť export služieb, ktoré produkujú kolektívni členovia SPNZ;

  • pokračovať v aktualizácii a tvorbe technických pravidiel pre plynárenstvo (TPP) s orientáciou na aplikáciu moderných a efektívnych trendov v prevádzke a údržbe a využití nových technológií;

  • podporovať a rozvíjať profesné vzdelávanie technických, prevádzkových i obchodných pracovníkov plynárenských spoločností a vytvárať podmienky pre prehĺbenie spolupráce s vysokými školami, odbornými a vedeckými inštitúciami pri aplikovanom výskume, pri výchove mladých plynárenských odborníkov i pri realizácii programu Gas Advocacy.