Orgány zväzu

  • Snem
  • Rada
  • Prezídium a jeho poradné orgány
  • Pracovné komisie
  • Výkonný riaditeľ
  • Revízna komisia