PROGRAM
13. jún 2024 (štvrtok)
8:30 - 9:30
Registrácia s rannou kávou
9:30 - 9:40
Otvorenie konferencie - výkonný riaditeľ SPNZ R. Kvasňovský
9:40 - 11:30
1. BLOK: STRATEGICKÉ VÝZVY SLOVENSKÉHO PLYNÁRENSTVA
Moderátor: R. Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Účastníci:
J. Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz: Zemný plyn v supervolebnom roku
T. Siskovič, POLÁČEK&PARTNERS s.r.o.: Legislatíva o metánových emisiách
A. Pecka, GasNet, s.r.o: Smernica o energetickej hospodárnosti budov a budúcnosť plynových kotlov
J. Sinay, poradca MH SR: Implementácia vodíkovej legislatívy na Slovensku
11:30 - 13:30
Obed
13:30 - 15:00
2. BLOK: IT VÝZVY SLOVENSKÉHO PLYNÁRENSTVA
Moderátor: R. Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Účastníci:
F. Kevický, IPESOFT spol. s r.o. - Prezentácia Ipesoft
M. Ivaňák, YMS, a.s.: Manažment potrubných rizík
D. Kraviarová, Slovenská technická univerzita: Multikritériová rozhodovacia analýza
M. Stýblo, SIMONE Research Group s.r.o.: Skúsenosti s výpočtom spalného tepla v distribučných sieťach
15:00 - 15:30
Prestávka na kávu
15:30 - 17:30
3. BLOK: AKO ZNIŽOVAŤ METÁNOVÉ EMISIE
Moderátor: F. Humhal, GasNet, s.r.o.
Účastníci:
F. Šucha, eustream, a.s.: Nariadenie EK na znižovanie emisií metánu v odvetví energetiky
D. Fogale - D. Janík, Gasedo: Monitorovanie, lokalizácia a kvantifikácia emisií. Zariadenie a softwarové nástroje pre správu dát
P. Demeč, SPP-distribúcia, a.s.: Znižovanie metánových emisií v SPP-distribúcia, a.s.
M. Ševera, UAVONIC s.r.o.: Meranie únikov metánu
17:30 Koniec prvého dňa konferencie
19:00 - 24:00
Spoločenský večer
14. jún 2024 (piatok)
9:00 - 11:00
4. BLOK: TECHNICKÉ RIEŠENIA V OBLASTI VYKUROVANIA A PREVÁDZKY PLYNOVODNÝCH POTRUBÍ
Moderátor: R. Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Účastníci:
R. Illith, SPP-distribúcia, a.s.: Kogeneračná jednotka na báze zemného plynu ako zdroj tepla a el. energie pre biometánovú stanicu
E. Izakovič, EMS-Yzamer s.r.o.: Trigenerácia v plynárenstve
J. Jandačka, Žilinská univerzita v Žiline: Porovnanie prevádzkových nákladov tepelných čerpadiel a plynových kotlov
F. Humhal, GasNet, s.r.o.: Pohľad technických pravidiel DVGW na hodnotenie spôsobilosti plynovodov z PE a oceli (do PN16) pre ich prevádzku s plynmi obsahujúcimi vodík a s vodíkom
11:00 - 11:30
Prestávka na kávu
11:30 - 13:30
5. BLOK: VODÍK V PLYNOVODNEJ INFRAŠTRUKTÚRE
Moderátor:
F. Humhal, GasNet, s.r.o.
Účastníci:
I. Pasková, GasNet, s.r.o.: Merania a vykazovanie kvality plynu nových plynov
B. Zvada, Žilinská univerzita v Žiline: Spoluspaľovanie vodíka v plynových kotloch
S. Gehrmann, DVGW - H. Dorr, Ostfalia University of Applied Sciences: Projekt H2 20
M. Golha, eustream, a.s.: H2 Infrastructure - Transmission Repurpose
A. Lužný, GasNet, s.r.o.: Príprava polygonu GN v Pardubiciach
13:30
Záver konferencie Obed