Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce    z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa TPP  ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode e-shop.spnz.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:
Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ)
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava

IČO: 30845475
DIČ: 2020869290
DPH: SK2020869290

Registrovaný Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-237

Kontakt: 02/53411853

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Úplný popis ponúkaného tovaru alebo služby: Technické pravidlá plyn v tlačenej alebo elektronickej verzii na CD nosiči.

1.2 Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho.
V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
  kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,

  • Označenie tovaru, resp. TPP  (v podobe napr. „TPP 918 01 Odorizácia zemného plynu“), ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky  a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
  • adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Odoslaná objednávka je považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

1.3 Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho v zmysle faktúry priloženej k tovaru.

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Mena, v ktorej  bude transakcia realizovaná: EUR

1.4 Dodacie podmienky

Objednaný tovar (TPP v tlačenej forme) bude adekvátne zabalený a odoslaný kupujúcemu doporučenou poštou, pokiaľ sa nedohodnú inak. Spoločnosť SPNZ neprijíma platby za tovar vopred. K zásielke bude priložená faktúra na úhradu  a  ako daňový doklad. Daňový doklad slúži zároveň ako dodací list. 

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 10 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiada dotlač TPP alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.

Predávajúci neúčtuje poštovné a balné v rámci SR.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v okamihu odovzdania doporučenej zásielky na pošte, adresovanej  na miesto určenia.

1.5 Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci nemá dôvod rušiť zaslanú objednávku. V Eshope sú dostupné len platné TPP.

1.6 Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou doporučenej pošty alebo prostredníctvom kuriéra doručovateľskej služby.

1.7 Záruka a reklamácie

Na poskytovaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba.

Reklamácie a spôsob vrátenia tovaru a zaplatenej čiastky sú realizované v zmysle Obchodného zákonníka.

Reklamácie sú vybavované:
– telefonicky v  pracovných dňoch od 8:30 do 15:00 na telefónnom čísle 02/53411853
– mailom: spnz@sgoa.sk

1.8 Prehlásenie o záruke bezpečnosti poskytnutých údajov

“Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.”

1.9 Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2 Osobné údaje a ich ochrana

Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzických osôb, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z. a č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len “GDPR”).

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako Slovenský plynárenský a naftový zväz (ďalej „zväz“) so sídlom Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30845475, Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-237, spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

2.1 Ako Slovenský plynárenský a naftový zväz získava osobné údaje

Slovenský plynárenský a naftový zväz získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 • z vytvorených databáz účastníkov z predošlých akcií,
 • z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie;
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, pri prihlasovaní sa na akciu poriadanú agentúrou a pod.);
 • od autorov príspevkov na akciách a do časopisu a súťaže diplomových prác
 • od klientov e-shopu

Zväz získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb. Nemožnosť uchovávať osobné údaje účastníkov akcií by mohlo mať za  následok nemožnosť venovať sa našej činnosti – organizovaniu vzdelávacích akcií (konferencie, semináre, workshopy atď.)

2.2 Aký je právny základ a účel spracúvania

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

 • Oprávnený záujem

Zväz môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami spoločnosti sú najmä:

 • ochrana práv, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;
 • marketingové aktivity spoločnosti, ktorými sa rozumie najmä informovanie o aktivitách poriadaných zväzom. Táto marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok; a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu spoločnosti.
 • Plnenie zmluvy

Slovenský plynárenský a naftový zväz spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy a zmluvné vzťahy vyplývajúce z prihlášky na akciu poriadanú agentúrou. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou agentúre v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy alebo účasti na akcii. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená účasť na akcii poriadanej agentúrou. Zväz poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie.

Zväz uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.

 • Plnenie zákonnej povinnosti

Zväz môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Zväz môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom či osobám.

Zväz uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 • Súhlas udelený dotknutou osobou

Zväz spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

Zväz uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

2.3 Kto sú príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje účastníkov akcií poriadaných Slovenským plynárenským a naftovým zväzom môžu byť:

–        zverejnené v rozsahu fotografie na účely informovania verejnosti o činnosti agentúry, ako aj na účely preukazovania účasti,

–        poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyžaduje na preukázanie účasti na akcii (zamestnávateľovi účastníka, resp. organizácii, ktorá na akciu účastníka vyslala)

–        ak to vyžaduje všeobecne záväzný predpis alebo oprávnený záujem Slovenského plynárenského a naftového zväzu

2.4 Aké sú práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od zväzu:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré zväzu spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré zväzu spracúva („právo na opravu“);
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich zväzu získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a zväzu nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak zväz spracúval osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla agentúre v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie agentúry, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený agentúre s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

2.5 Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb zväz stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré zväz spracúva. Zväz zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Zväz je oprávnený v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne na sekretariáte Slovenského plynárenského a naftového zväzu;
 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla Slovenského plynárenského a naftového zväzu;
 • e-mailom na adresu spnz@sgoa.sk;

2.6 Čo je automatické rozhodovanie a profilovanie

Slovenský plynárenský a naftový zväz v niektorých prípadoch vykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. V takýchto prípadoch agentúra upovedomí o takomto spracúvaní dotknutú osobu vhodným spôsobom.

Za týmto účelom Slovenský plynárenský anaftový zväz  môže informovať o jej najvhodnejších akciách dotknutú osobu, ktorá ich poskytla agentúre v rámci predchádzajúcich účastí na akciách agentúry (prihláška).

Dôsledkom analyzovania a vyhodnocovania záujmu o pre dotknutú osobu je prispôsobenie ponúk na aktivity zväzu (konferencie, semináre na rôzne témy), čo najbližšie potrebám dotknutej osoby.