Činnosť v SR

 • Odborné aktivity pracovných komisií
 • Vydávanie časopisu SLOVGAS – jediného odborného plynárenského časopisu na Slovensku
 • Každoročné organizovanie výročnej Jesennej plynárenskej konferencie s aktuálnou tematikou pre členov zväzu a širšiu verejnosť
 • Organizovanie odborných konferencií, seminárov a workshopov s medzinárodnou účasťou
 • Spolupráca s univerzitami a podpora vedeckých aktivít na:
  • Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
  • Technickej univerzite v Košiciach
  • Žilinskej univerzite v Žiline
 • Komunikácia so štátnou správou, Národnou radou SR (zástupca SPNZ pôsobí vo výbore pre energetiku), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a s inými odbornými organizáciami
 • Účasť na tvorbe právnych noriem, vyhlášok a technických predpisov v oblasti plynárenstva a životného prostredia, SPNZ je pripomienkovacím miestom pri tvorbe zákonov, vyhlášok a nariadení, pri tvorbe zákonov z oblasti energetiky
 • Organizovanie súťaže o najlepšiu diplomovú prácu z odboru plynárenstva “Cena prof. Nemessányiho”
 • Spolupráca s príbuznými odbornými a stavovskými organizáciami – Asociácia vodárenských spoločností, Slovenská obchodná a priemyselná komora atď.