Vízia a poslanie SPNZ (triénium 2018 – 2021)

Naša vízia:

SPNZ ako hovorca plynárenského a ropného odvetvia na Slovensku prispieva k udržateľnej energetickej budúcnosti krajiny a k zlepšeniu kvality života podporou využívania zemného plynu.

Naše poslanie:

Prezentovať a propagovať zemný plyn ako bezpečné, všetkým dostupné, cenovo primerané a ekologicky čisté a flexibilné palivo a ako kľúčovú súčasť slovenského energetického mixu.

Budovať SPNZ ako integrujúci prvok slovenského plynárenstva a príbuzných odvetví, ako ich reprezentanta voči európskym i slovenským štátnym orgánom a organizáciám v oblasti legislatívy, energetickej politiky, ekológie, normalizácie, skúšobníctva, certifikácie a bezpečnosti práce.

Monitorovať proces tvorby a implementácie nariadení a smerníc Európskej rady a Európskeho parlamentu súvisiacich s plynárenským a ropným odvetvím, zabezpečiť pripomienkové konania v rámci SPNZ k návrhom a novelám slovenskej energetickej legislatívy prostredníctvom členstva v AZZZ SR.

Zastupovať slovenské plynárenstvo v medzinárodných organizáciách, predovšetkým IGU, MARCOGAZ, CEOCOR, šíriť získané poznatky a naďalej pestovať kontakty s inštitúciami, prostredníctvom ktorých je možné podporiť export služieb, ktoré produkujú kolektívni členovia SPNZ.

Pokračovať v aktualizácii a tvorbe technických pravidiel pre plynárenstvo (TPP) s orientáciou na aplikáciu moderných a efektívnych trendov v prevádzke a údržbe a využití nových technológií.

Podporovať a rozvíjať profesné vzdelávanie technických, prevádzkových i obchodných pracovníkov plynárenských spoločností a vytvárať podmienky pre prehĺbenie spolupráce s vysokými školami, odbornými a vedeckými inštitúciami pri aplikovanom výskume, pri výchove mladých plynárenských odborníkov i pri realizácii programu Gas Advocacy.