Vízia a poslanie Slovenského plynárenského a naftového zväzu
(triénium 2022 – 2025)

Naša vízia:

SPNZ ako hovorca plynárenského a ropného odvetvia na Slovensku prispieva k udržateľnej energetickej budúcnosti krajiny a k zlepšeniu kvality života maximalizáciou všetkých benefitov plynárenstva. Budúcnosť je aj využívanie obnoviteľných plynov ako je vodík a biometán s cieľom prispieť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.

Naše poslanie:

Prezentovať a propagovať zemný plyn ako bezpečné, všetkým dostupné, cenovo primerané a ekologicky čisté a flexibilné palivo, ako kľúčovú súčasť slovenského energetického mixu a ako dôležitú súčasť cesty za dosiahnutím uhlíkovej neutrality v EÚ.

Podporovať iniciatívy a projekty v oblasti plynárenstva, ktoré zvyšujú energetickú bezpečnosť a sebestačnosť krajiny, či už formou diverzifikácie dodávok a trás, ale aj využitie potenciál vlastnej ťažby a produkcie obnoviteľných plynov ako je vodík a biometán.

Podporovať digitalizáciu a inovatívne projekty v plynárenstve a prispieť k tomu, aby sa mohli uchádzať podporu IPCEI, či rôznych európskych fondov.

Prezentovať plynovú mobilitu ako relevantnú alternatívu voči iným pohonom, spolupracovať so samosprávami a verejným sektorom na jej využívaní aj ako súčasti cirkulárnej ekonomiky.

Budovať  SPNZ  ako integrujúci prvok slovenského plynárenstva a príbuzných odvetví, ako ich reprezentanta   voči   európskym  i slovenským  štátnym  orgánom  a  organizáciám  v  oblasti legislatívy,    energetickej   politiky,    ekológie,   normalizácie,    skúšobníctva,   certifikácie   a bezpečnosti práce.

Monitorovať     proces     tvorby    a implementácie    nariadení     a   smerníc   Európskej   rady a Európskeho   parlamentu   súvisiacich   s  plynárenským   a  ropným   odvetvím,   zabezpečiť pripomienkové   konania   v   rámci   SPNZ   k   návrhom  a  novelám  slovenskej   energetickej legislatívy prostredníctvom členstva v AZZZ SR.

Zastupovať slovenské plynárenstvo v medzinárodných organizáciách, predovšetkým IGU, MARCOGAZ, CEOCOR, šíriť získané poznatky a naďalej pestovať kontakty s inštitúciami, prostredníctvom ktorých je možné podporiť export služieb, produkujúcich kolektívnymi členmi SPNZ.

Pokračovať v aktualizácii a tvorbe technických pravidiel pre plynárenstvo (TPP) s orientáciou na aplikáciu moderných a efektívnych trendov v prevádzke a údržbe a využití nových technológií.

Podporovať a rozvíjať profesijné vzdelávanie technických, prevádzkových i obchodných pracovníkov plynárenských spoločností a vytvárať podmienky pre prehĺbenie spolupráce s vysokými školami, odbornými a vedeckými inštitúciami pri výchove mladých plynárenských odborníkov i pri realizácii programu Gas Advocacy.