ZRUŠENÉ TPP

TPPPopis
TPP 609 02z r. 2013 Regulačné zostavy pre uličné plynovody (TPP je zrušené, v plnej miere ho nahrádza nové vydanie TPP 609 02 - R1, vydané v roku 2021)
TPP 918 01z r. 2015 Odorizácia zemného plynu (Revízia 2) (TPP je zrušené, v plnej miere ho nahrádza nové vydanie TPP 918 01, vydané v roku 2020)
TPP 702 10z r. 2017 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom (Revízia 2) (TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 702 10, vydané v r. 2020)
TPP 906 01z r. 2012 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí (TPP bolo nahradené novým vydaním TPP 906 01 v r. 2017)
TPP 702 10z r. 2016 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom (TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 702 10, vydané v r. 2017)
TPP 702 10z r. 2009 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom (TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 702 10, vydané v r. 2016)
TPP 702 10z r. 2009 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom (TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 702 10, vydané v r. 2016)
TPP 403 02z r. 2001 Motorové vozidlá na pohon stlačeným zemným plynom (CNG) (TPP je zrušené bez náhrady)
TPP 605 02z r. 2002 Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu (TPP bolo revidované v r. 2015)
TPP 702 04z r. 2004 Opravy plynovodov s prevádzkovým tlakom do 400 KPa vrátane (TPP bolo nahradené novým vydaním TPP 702 04 v r. 2014)
TPP 702 12z r . 2011 Domové prípojky z ocele a polyetylénu (TPP bolo revidovaní v r. 2014)
TPP 702 01z r. 2012 Plynovody a prípojky z polyetylénu (TPP bolo revidované v r. 2014)
TPP 916 01z r. 2004 Prevádzka a údržba plynárenských zariadení. Všeobecné zásady (TPP bolo revidované v r. 2014)
TPP 811 01z r. 2001 Kogeneračné jednotky na plynné palivá (TPP bolo revidované v r. 2014)
TPP 935 01z r. 2003 Trasové uzávery plynovodov z oceľových rúr (TPP bolo revidované v r. 2013)
TPP 701 03z r. 2003 Technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme vysokotlakových plynovodov (TPP bolo revidované v r. 2013)
TPP 304 02z r. 2001 Plniace stanice CNG pre motorové vozidlá (TPP bolo revidované v r.2013)
TPP 923 01z r. 2005 Kvalifikačné kritériá pre organizácie na výstavbu plynovodov (TPP bolo nahradené novým vydaním TPP 923 01 v r. 2012)
TPP 906 01z r. 2009 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí (TPP bolo nahradené novým vydaním TPP 906 01 v r. 2012)
TPP 704 01z r. 2001 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách (TPP bolo revidované v r. 2009)
TPP 702 01z r. 2002 Plynovody a prípojky z polyetylénu (TPP bolo revidované v r. 2012)
TPP 918 01z r. 2003 a z r. 2011 Odorizácia zemného plynu (TPP bolo revidované v r. 2014)
TPP 702 03z r. 2004 Kontrola plynovodov a plynových prípojok s prevádzkovým tlakom do 400 kPa (TPP v plnej miere nahrádza TPP 702 13 Kontrola tesnosti distribučnej siete, vydané v r. 2012)
TPP 702 05z r. 2004 Posudzovanie únikov na plynovodoch a plynovodných prípojkách s prevádzkovým tlakom do 400 kPa (TPP v plnej miere nahrádza TPP 702 13 Kontrola tesnosti distribučnej siete, vydané v r. 2012)