Kolektívne členstvo

Kolektívnym členom zväzu sa môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je činná v plynárenskom odvetví alebo naftovom odvetví alebo odboroch súvisiacich s plynárenským alebo naftovým odvetvím.

Kolektívne členstvo vzniká schválením prihlášky uchádzača o členstvo na rokovaní Rady SPNZ, dňom podpísania Zmluvy o kolektívnom členstve a úhradou členského príspevku.

Rada SPNZ posudzuje kritériá kolektívneho členstva a spôsob, akým sa kolektívni členovia podieľajú na činnosti zväzu.

Ďalšími podmienkami kolektivneho členstva sa zaoberá Článok 5 (Kolektívne členstvo) Stanov SPNZ.

Prihláška a dotazník kolektívneho člena na stiahnutie:
Dotazník kolektívny člen.doc
Dotazník-kolektívny člen.pdf

Žiadosť kolektívny člen.doc
Žiadosť kolektívny člen.pdf

Individuálny člen

Individuálnym členom zväzu sa môže stať fyzická osoba, ktorá pracuje, je inak činná, alebo sa zaujíma o plynárenské alebo naftové odvetvie, ak podá zväzu riadne vyplnenú žiadosť o prijatie za individuálneho člena, odporučenú aspoň dvoma individuálnymi členmi zväzu.

Podmienky individuálneho členstva upravuje Článok 4 (Individuálne členstvo) Stanov SPNZ.

Členský príspevok je 20,- € ročne.

Číslo účtu na úhradu členského príspevku je 2667455133/1100 (IBAN: SK04 1100 0000 0026 6745 5133, BIC: TATRSKBX) ako VS treba uviesť príslušný rok a do poznámky priezvisko člena, za ktorého je príspevok hradený.


Prihláška individuálneho člena SPNZ

Čestný člen

Čestným členom zväzu sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa dlhoročnou aktívnou prácou alebo mimoriadne významným spôsobom zaslúžila o rozvoj plynárenského alebo naftového odvetvia.

Podmienky čestného členstva upravuje Článok 6 (Čestné členstvo) Stanov SPNZ.