Kolektívne členstvo

Kolektívnym členom zväzu sa môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je činná v plynárenskom odvetví alebo naftovom odvetví alebo odboroch súvisiacich s plynárenským alebo naftovým odvetvím.

Kolektívne členstvo vzniká schválením prihlášky uchádzača o členstvo na rokovaní Rady SPNZ, dňom podpísania Zmluvy o kolektívnom členstve a úhradou členského príspevku.

Rada SPNZ posudzuje kritériá kolektívneho členstva a spôsob, akým sa kolektívni členovia podieľajú na činnosti zväzu.

Ďalšími podmienkami kolektivneho členstva sa zaoberá Článok 5 (Kolektívne členstvo) Stanov SPNZ.

Prihláška a dotazník kolektívneho člena na stiahnutie:
Dotazník kolektívny člen.doc
Dotazník-kolektívny člen.pdf

Žiadosť kolektívny člen.doc
Žiadosť kolektívny člen.pdf

Informácie o spracovaní osobných údajov a práva dotknutej osoby 

Individuálny člen

Individuálnym členom zväzu sa môže stať fyzická osoba, ktorá pracuje, je inak činná, alebo sa zaujíma o plynárenské alebo naftové odvetvie, ak podá zväzu riadne vyplnenú žiadosť o prijatie za individuálneho člena, odporučenú aspoň dvoma individuálnymi členmi zväzu.

Podmienky individuálneho členstva upravuje Článok 4 (Individuálne členstvo) Stanov SPNZ.

Členský príspevok je 20,- € ročne.

Číslo účtu na úhradu členského príspevku je 2667455133/1100 (IBAN: SK04 1100 0000 0026 6745 5133, BIC: TATRSKBX) ako VS treba uviesť príslušný rok a do poznámky priezvisko člena, za ktorého je príspevok hradený.


Prihláška individuálneho člena SPNZ

Informácie o spracovaní osobných údajov a práva dotknutej osoby

Čestný člen

Čestným členom zväzu sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa dlhoročnou aktívnou prácou alebo mimoriadne významným spôsobom zaslúžila o rozvoj plynárenského alebo naftového odvetvia.

Podmienky čestného členstva upravuje Článok 6 (Čestné členstvo) Stanov SPNZ.