Technické pravidlá plynu

Uplatňovanie technických pravidiel plynu (TPP)

1. Úvod

Vo všeobecnom ponímaní je pozícia technických pravidiel zakomponovaná v dokumentoch Európskeho parlamentu a Rady. Sú to predovšetkým:

 • Európska dohoda zakladajúca pridruženie budúcich členských štátov do Európskeho
  spoločenstva, kde sa v oddieli III, článku 70 uvádza, že zbližovanie práva bude zahŕňať okrem iného aj technické normy a technické pravidlá.
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/34/ES zo dňa 22. júna 1998 o postupe
  pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov uvádza v článku 1,
  že technické predpisy zahŕňajú technické špecifikácie, profesné pravidlá a pravidlá správnej praxe.
 • Smernica Rady č. 92/59/ES zo dňa 29. júna 1992 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov uvádza v článku 4, ods. 2, že zhodu výrobku s požiadavkou na všeobecnú bezpečnosť možno posudzovať aj s ohľadom na technické špecifikácie, ďalej na pravidlá správnej praxe
  a na stav vedy a techniky.

2. Definícia technického pravidla

Definícia TPP je založená na ustanoveniach slovenskej technickej normy STN EN 45 020 – Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník. Táto norma bola implementovaná do sústavy STN noriem prekladom do slovenského jazyka v máji 2007.

Technické pravidlo je v zmysle STN EN 45 020 normatívny dokument vytvorený na základe dohody
a prijatý na úrovni odvetvia nezávislou schvaľovacou komisiou so zastúpením príslušných štátnych orgánov a organizácií. Má charakter normatívneho dokumentu vypracovaného v spolupráci zainteresovaných strán pomocou rokovaní a dohodou a od okamihu jeho schválenia ho uvedené orgány a organizácie považujú za uznané technické pravidlo, vyjadrujúce stav techniky podľaustanovení 1.5 a 3.1 STN EN 45 020.

Normatívny dokument – pravidlá, pokyny alebo charakteristiky jednotlivých činností alebo ich výsledkov.
Normatívny dokument je všeobecný temín, ktorý zahŕňa také dokumenty ako sú normy, pravidlá postupu a predpisy.

3. Zásady tvorby TPP

Nezáväzné normatívne dokumenty TPP, podobne ako STN, sú nevyhnutné v oblasti ochrany verejného záujmu, ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, životné prostredie. Ich tvorba sa riadi týmito zásadami:

 • Nadväzujú na právne predpisy a ich všeobecné ustanovenia konkretizujú na optimálnej odbornej úrovni poznania stavu techniky a odborných teoretických vedomostí.
 • Úzko nadväzujú na sústavu slovenských technických noriem a doplňujú tie oblasti, ktoré nie sú
  v STN EN, príp. STN riešené alebo sú v nich obsiahnuté len vo všeobecnej rovine.
 • Poskytujú výrobcom a dovozcom odborný návod ako vytvárať predpoklady na uvádzanie bezpečných výrobkov na trh.
 • Poskytujú používateľom (konštruktérom, projektantom, zhotoviteľom a prevádzkovateľom) odborný návod na zaistenie optimálnej úrovne bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky
  a používania plynových zariadení.