ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania konferencie Holiday Inn, Športová 2, Žilina

Registrácia vyplnením elektronického formulára na www.spnz.sk

Účastnícky poplatok
265,- € + DPH / 1 účastník

Spôsob úhrady účastníckeho poplatku
SK 04 1100 0000 0026 6745 5133; TATRSKBX
Variabilný symbol: Vaše IČO
Do správy pre príjemcu uveďte meno účastníka a názov Vašej spoločnosti

Storno podmienky
SPNZ si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade zrušenia registrácie bude poplatok vrátený v plnej výške. Registrácia zo strany účastníka môže byť zrušená len písomným odvolaním najneskôr do 5. júna 2024 vrátane. Storno poplatok je 50% z ceny vložného. Pri zrušení od 6. júna 2024 sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ubytovanie
Účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne. V hoteli je rezervovaná kapacita pre účastníkov konferencie – HESLO: „SPNZ“

email: reservations@holidayinn-zilina.sk, tel.: 041 5050 120 alebo 041 5050 100