Plán obnovy v SR by mal viac zohľadňovať potenciál zelených plynov ako je biometán a vodík

Bratislava 16. marca – SPNZ víta návrh Plánu obnovy a odolnosti, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR a navrhne úpravy, ktoré umožnia rýchlejší rozvoj využívania alternatívnych plynov. Podľa SPNZ by mal Plán obnovy výraznejšie zohľadňovať súčasný i budúci potenciál plynárenstva, ktoré bude v procese transformácie na nízkouhlíkovú ekonomiku a ďalšieho rozvoja OZE zohrávať významnú úlohu v štátoch EÚ. Na Slovensku navyše plynárenstvo vďaka rozvinutému infraštruktúrnemu systému tvorí jeden zo základných pilierov hospodárstva. Preto považujeme za vhodné, aby Plán rozvoja explicitnejšie zohľadňoval aj túto oblasť.
Vítame, že návrh Plánu obnovy a odolnosti vytvára priestor pre zvyšovanie energetickej efektívnosti budov prostredníctvom rekonštrukcie verejných a historických budov a rodinných domov. Komplexná obnova budov, vrátane náhrady vysokoemisných kotlov spaľujúcich tuhé palivo nízkoemisnými alternatívami aj s využitím zemného plynu, je kľúčová pre dosiahnutie cieľov nielen v oblasti boja klimatickou zmenou ale aj v záujme zlepšenia kvality ovzdušia.

Teší nás, že oblasť skladovania energie je tiež súčasťou Plánu obnovy. Veríme, že pri implementácii poskytne priestor aj na podporu inovatívnych projektov zameraných na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov s využitím potenciálu a kapacity existujúcich podzemných zásobníkov a synergií s plynárenstvom. Tieto projekty je možné realizovať nielen vo forme skladovania čistého vodíka, ale efektívne aj vo forme primiešavania vodíka do zemného plynu, využitím plynárenskej infraštruktúry. Využitie existujúcej infraštruktúry prinesie primerané náklady pre transformáciu (dekarbonizáciu) energetického sektora.
SPNZ tiež oceňuje, že návrh Plánu obnovy a odolnosti vyčlenil prostriedky aj pre repowering obnoviteľných zdrojov vrátane bioplynových staníc. V prípade, ak bude možné bioplynovú stanicu upgradovať na výrobu biometánu a pripojiť k distribučnej sieti, mala by dostať investičnú pomoc na transformáciu na biometánovú stanicu, čo zahŕňa najmä vybudovanie technológie čistenia bioplynu a stláčania biometánu na požadovanú tlakovú úroveň. V prípade ak nie je efektívne pripojenie do plynovového plynovodu, navrhujeme poskytovať investičnú podporu pre vybudovanie lokálnej bioCNG stanice. Prechod fariem aj s vozovým parkom na bioCNG im poskytne vlastný udržateľný zdroj pohonných hmôt a zdôrazní cirkulárny prístup ich fungovania.

V záujme plnenia súvisiacich cieľov znižovania množstva odpadov a skládkovania sú hodnými verejnej podpory aj investície do separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu a jeho využitie ako zdroja výroby biometánu. Považujeme preto za kľúčové, aby bola podpora z Plánu obnovy a odolnosti prístupná aj pre budovania nových zdrojov výroby biometánu.

V oblasti dopravy navrhujeme, aby Plán obnovy a odolnosti zohľadnil potenciál biometánu aj pri podpore čistej mobility a budovaní jej infraštruktúry. Pohon na bioCNG/bioLNG je z hľadiska dopadu na klimatickú zmenu a emisie skleníkových plynov plnohodnotnou alternatívou k elektromobilite. V rámci Plánu obnovy a odolnosti by preto mal byť vytvorený priestor aj pre podporu rozvoja trhu s biometánom v doprave a na energetické účely. SPNZ vníma pozitívne návrh na podporu budovania vodíkových staníc. Výška dotácie 50% pre účely výstavby vodíkovej infraštruktúry, bez osobitnej podpory nákupu vodíkových vozidiel však nevytvára dostatočný priestor pre vybudovanie aspoň minimálneho rozsahu infraštruktúry. V záujme rozvoja vodíkovej mobility preto navrhujeme, aby bola podpora v tejto oblasti navýšená.