SPP – distribúcia spúšťa Register obnoviteľných plynov, prispeje k dekarbonizácii ekonomiky

Slovensko sa pridáva ku krajinám, ktoré robia konkrétne kroky v oblasti dekarbonizácie plynárenstva využívaním a podporou rozvoja obnoviteľných plynov. Nevyhnutným krokom je spustenie Registra záruk pôvodu obnoviteľných plynov. Systém umožňuje vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny, ktoré reprezentujú 1 megawatthodinu obnoviteľného plynu vpúšťaného do distribučnej siete.

„V súčasnosti pôjde najmä o biometán, ale v rámci západnej Európy sa už objavujú aj prvé záruky pôvodu vydané pre obnoviteľný vodík. Záruky pôvodu sa vytvárajú na základe údajov z merania na vstupe do distribučnej siete. V registri majú prevádzkovatelia biometánových staníc, výrobcovia obnoviteľných plynov, dodávatelia a odberatelia plynu a ďalší držitelia otvorené svoje účty. Následne sa v danom systéme uskutočňujú prevody záruk pôvodu,“ vysvetlil vedúci sieťového predaja SPP – distribúcia Jerguš Vopálenský.

Záruka pôvodu obnoviteľného plynu je nezameniteľný doklad preukazujúci, že plyn bol vyrobený z obnoviteľného zdroja energie so štandardizovanými kvalitatívnymi parametrami. „Pre výrobcu obnoviteľného plynu predstavuje pridanú hodnotu, ktorú môže monetizovať. Register obnoviteľných plynov umožní aj cezhraničný prevod záruk pôvodu, či už z dôvodu ich predaja alebo nákupu. „Ide o kľúčový nástroj na umožnenie obchodných tokov obnoviteľných plynov skrz európsku plynárenskú infraštruktúru. Spustenie registra obnoviteľných plynov prispeje k dekarbonizácii sektora plynárenstva a záruky pôvodu si nájdu uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu,“ ozrejmil Jerguš Vopálenský.

Právna úprava zriadenia a prevádzkovania registra je uvedená v novelizovanom zákone č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a Prevádzkovom poriadku Registra obnoviteľných plynov SPP-D. Všetky potrebné informácie a kontakty sú zverejnené na webstránke www.spp-distribucia.sk po kliknutí na logo registra.