Predmet a ciele činnosti

  • Podpora a zvýrazňovanie imidžu zemného plynu ako energeticky výhodného a ekologicky priaznivého paliva s dostatočnými zdrojmi pre svet i pre Slovenskú republiku.
  • Vytváranie podmienok pre otvorenú odbornú diskusiu na riešenie koncepčných, technických, ekonomických, legislatívnych a ďalších problémov plynárenského a naftového odvetvia formou konferencií, výstav, seminárov a iných odborno – spoločenských akcií, prístupných domácim aj zahraničným účastníkom.
  • Reprezentácia plynárenstva Slovenskej republiky v Medzinárodnej plynárenskej únii (IGU), aktívny podiel na jej činnosti, spolupráca s ďalšími európskymi a svetovými nevládnymi organizáciami.
  • Prezentácia a podpora legitímnych záujmov členov SPNZ vo vzťahu k verejnoprávnym a súkromnoprávnym subjektom.
  • Organizácia, prehlbovanie a koordinácia spolupráce členov SPNZ pôsobiacich vo vede, výskume a praxi a poskytovanie pomoci v ich odbornej činnosti.
  • Aktívna účasť na zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov plynárenského a naftového odvetvia, odborníkov a študentov, ktorí sú v týchto odvetviach činní, prostredníctvom využívania domácich a zahraničných skúseností.
  • Zastupovanie plynárenstva pri tvorbe zákonných noriem a technických predpisov v rámci legislatívneho procesu SR a obzvlášť v súvislosti s prispôsobovaním príslušnej legislatívy právnemu prostrediu Európskej únie.